Welcome to Z. Berman Books!

בני בכורי ישראל - ליקוטים ועיונים בעניני מכת בכורו

בני בכורי ישראל - ליקוטים ועיונים בעניני מכת בכורות


פרק א – סתירות בדברי חז"ל אם מכת בכורות נעשה ע"י הקב"ה בעצמו או ע"י מלאך


פרק ב – יבואר בו כמה אנפי לתרץ עיקר הקושיא דדרשת אני ולא מלאך לא ממעט שלא היה שם מלאך כלל


פרק ג – ביאורים בפסוק ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר


פרק ד – ביאורים בקרא דולא יתן המשחית לבא וגו'


פרק ה – בקושית המפרשים ממאי דכתיב ולא יהיה בכם נגף למשחית


פרק ו – שוב הקושיא ממאי דכתיב וה' הכה ודרשינן כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו


פרק ז – בענין נתינת דם על המשקוף ועל שתי המזוזות והמסתעף


פרק ח – בביאור הפסוק וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים


פרק ט – קובץ טעמים מה שמכת בכורות הוצרך להיות ע"י הקב"ה בעצמו


פרק י – ביאור דרשת המגיד אני ה' אני הוא ולא אחר


פרק יא – מילואים והוספות לפרק ז'


פרק יב – בענין שבת הגדול


פרק יג – ילקוט מפרשים בענין בכור השפחה ובכור השבי ובדברי רש"י שם


בענין חמץ ומצה של גבוה מהגאון הרב אברהם יוסף ווייס זצ"לונלוה אליו הגהות "למען תספר" אשר הוא תוספת העמקה ועיון והרחבה בפלפולים ובדיונים בהלכה ובאגדה


 

$13.00

Additional Info

Additional Info

SKU 20180146
Author הרב נחמי' יצחק נוסבוים
Release Date תשע"ח

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register